Vikten av meningsfulla arbetsuppgifter

Vikten av meningsfulla arbetsuppgifter
För att individer ska prestera bra i skolan och i arbetslivet är det viktigt att man upplever arbetsuppgifterna som meningsfulla. Försökspersoner som i ett test fick en liten summa pengar för att bygga ihop legofigurer krävde högre ersättning om försöksledaren plockade isär den första legofiguren medans de monterade nästa, medan de som fick montera legofigurerna och dessa plockades isär först efter att testet var slut accepterade att göra det även för lägre summor. Det kändes mindre meningsfullt att utföra uppgiften om det skapade verket plockades isär direkt .
För att en skola ska lyckas få elever med godkända resultat krävs inte bara att lärarna är motiverade att skapa en miljö för inlärning, utan även att eleverna är motiverade och en viktig nyckel är just att eleverna upplever arbetsuppgifterna som meningsfulla. Det kan vara att elevarbeten publiceras eller ställs ut så att andra kan titta på dem eller att de arkiveras på ett fint sätt.
Vikten av att någon ser arbetet.
För att uppgiften ska upplevas som meningsfull är det också viktigt att lärare eller föräldrar visar att de har sett uppgiften och är intresserad av den. Även detta är visat i experiment. Försökspersonerna fick ark med bokstäver där de fick en liten ersättning för att hitta alla ställen där två likadana bokstäver var skrivna bredvid varandra. En till synes ganska meningslös uppgift, men om försöksledaren efter genomförd uppgift tittade igen uppgiften och nickade belåtet så ansåg försökspersonerna det vara värt att fortsätta med uppgiften även för lägre belöningar än om testledaren bara lade arket i en hög bredvid sig, eller ännu värre, strimlade det i en dokumentförstörare innan någon ens hade tittat igenom resultatet. Genom att visa att man är intresserad elevers, eller för den delen anställdas arbete och ge feedback på det upplevs uppgifterna som mer meningsfulla och kan utföras för mindre ersättning.

Vikten av att ersättningen som ges för arbetet upplevs som meningsfull.
I brist på meningsfulla arbetsuppgifter så är ersättningen för det arbete som gjorts också betydelsefull, i alla fall under vissa förhållanden. I skolan är den krassa verkligheten att förutom beröm och tillfredställelsen att prestera bra så är den enda belöningen för ett gott arbete ett bra betyg. Om individen tappar tron på att betyget har något värde t.ex. att det kommer att bidra till att kunna ge ett arbete i framtiden så tappar också belöningen sitt värde.

Vikten av att känna att man har presterat något
Ett faktum är att vi gillar bättre det vi har lagt ner arbete på. Om vi har lagt ner mycket möda på att montera en möbel, eller vika en servett till en figur så gillar vi den bättre än om den skapats utan någon insats från vår sida. Vi gillar helt enkelt bättre saker som vi har bidragit till att skapa.
Så genom att få individer att känna att det de utfört är meningsfullt, att någon ser deras arbete, att de får en rimlig ersättning för vad de utför och att de känner att de har bidragit till resultatet så kan man hålla motivationen uppe, trots låga ersättningar.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *