Skolinspektionen gick in och tog komandot över Storvretskolan

Skolinspektionen har under 2019 för första gången använt sitt yttersta maktmedel att låta staten gå in och bestämma över en skola. På Storvretskolan i Botkyrka jobbar under 2019 två personer från Skolinspektionen heltid på skolan för att komma tillrätta med tidigare problem. Samtidigt har ledningen bytts ut. Det är Joel Axberg och Agneta Kenneberg från


Faktorer som höjer elevernas känsla av meningsfullhet

Ibland kan elever uppleva skolgången som meningslös, vilket naturligtvis bidrar till att sänka motivationen för skolarbetet.Men det finns saker läraren kan göra för att höja elevernas känsla av meningsfullhet. Diskutera med eleverna Det första man kan göra är att ta reda på hur meningsfull och berikande eleverna tycker att undervisningen är. Genom att göra detta


Problem med relativa uttryck i ett målstyrt betygssystem

Den svenska grundskolan har under en lång tid varit målstyrd och det är många som gjort sig lustiga över hur man fram till 1990-talet kunde ha ett relativt betygssystem där det skulle finnas en viss andel av respektive betyg fördelat enligt normalfördelningskurvan. Efter skolreformen 2011 införde man en ny sexgradig betygsskala med betygsstegen A–F. I


Översikt med classroomscreen.com

Med classroomscreen.com kan läraren via en projektor ge en översikt över t.ex. dagens lektion genom att skriva in t.ex. lektionens start- och stopp tid, en startuppgift eller annan text, stoppur, och annat som man kanske skriver manuellt på tavlan. Fördelen kan vara om man t.ex. vill visa en powerpoint presentation eller annan projektion från datorn


Motivation och lärande

Motivation och lärande Tro på sin egen kapacitet Elvernas tro på sin egen kapacitet har stor betydelse för deras motivation när det gäller skolarbetet. Elever som har stor tro på sin egen kapacitet anstränger sig mer i skolarbetet, visar större engagemang och och är mer uthålliga när de stöter på problem. (Bong & Skaalvik 2003).


Synligt lärande – Visible learning

Visible learning. All lektionsplanering måste börja med en djup förståelse av vad varje elev redan vet och kan göra och hur undervisningen siktar mot att ge akt på hur eleverna tänker med målet att öka framstegen och höja prestationsnivåerna för var och en av eleverna. Slutsatser: Läraren är en av de starkaste påverkansfaktorerna på lärande.


Learning studies och lesson studies

Learning studies och lesson studies Learning studies kan kortfattat beskrivas som ett sätt att utveckla kunskap om nödvändiga förätusättningar för lärande och är en kollektiv lärandeprocess för att se hur lärarens undervisning återspeglas i elevernas lärande genom att definiera ett lärandeobjekt. Det vill säga en färdighet som eleven väntas utveckla eller något eleverna ska kunna


Fyra traditioner som varit vägledande för olika forskningsparadigm

Fyra traditioner som varit vägledande för olika forskningsparadigm: Behaviorismen Den amerikanska psykologen Burrhus Frederic Skinner (1904-1990) är en av de forskare som starkast har förknippats med behaviorismen. Grunden för behaviorismen är den s.k. betingningsprincipen, d.v.s. att antaganden om lärande handlar om att förstärka önskvärda beteenden. Komplexa beteendemål delas upp i mindre delmål som lärs in


Motivationens drivkrafter

Pedagogiskt yrkesverksamma har mycket att vinna på att ställa frågor om motivationens drivkrafter hos eleverna och utveckla pedagogiska svar på hur de kan hanteras. För att en uppgift ska vara motiverande behöver den vara utmanande, meningsfull och dynamisk och stödjas av varierad undervisning i ett klassrumsklimat som premierar ansträngningar och där dessutom elever inte blir


Lärandestrategier

Forskning har visat på betydelsen av att elever utvecklar lärandestrategier som hjälper dem att nå undervisningens målsättningar och att läraren gör eleverna medvetna om olika lärandestrategier och att det är läraren som är den centrala resursen för att hjälpa eleven att utveckla sådana lärandestrategier. Det är viktigt att sådana strategier inte bara handlar om studieteknik