Faktorer som höjer elevernas känsla av meningsfullhet

Ibland kan elever uppleva skolgången som meningslös, vilket naturligtvis bidrar till att sänka motivationen för skolarbetet.
Men det finns saker läraren kan göra för att höja elevernas känsla av meningsfullhet.

Diskutera med eleverna

Det första man kan göra är att ta reda på hur meningsfull och berikande eleverna tycker att undervisningen är. Genom att göra detta konsekvent får man en bild av vilka moment som eleverna tycker är meningsfulla och kan styra undervisningen i rätt riktning.
Man bör också uppmärksamma eleverna på att de själva ansvarar för sin bildningsprocess, försöka få dem att se hur undervisningen kan leda fram till och bidra till mål eller drömmar de har i livet och att de själva kan bidra till att skolgången blir meningsfull för dem.

Diskutera med kollegor

Man kan också fråga andra lärare vilka moment de upplever att elever visar särskilt stor entusiasm för och vilka moment som andra lärare upplever bidragit till elevernas upplevelse av meningsfullhet.

Förståelse- och erfarenhetsorienterad undervisning

Genom att utgå från en förståelseorienterad undervisning som bidrar till att eleverna ser sammanhang och mönster och får många aha-upplevelser och som ger eleverna bred erfarenhet av omvärlden kan man öka känslan av meningsfullhet.

Mångsidighet och praktiska inslag i undervisningen

Genom att strukturera undervisningen för att tilltala så många sinnen som möjligt så bidrar man till att öka möjligheten för eleverna att uppleva undervisningen som meningsfull. Genom att även inkludera mer praktiska inslag kan man bidra till känsla av meningsfullhet även för skoltrötta elever. Känslan av att skapa något kan genom sin åskådlighet stärka självkänslan och och bidra till känsla av meningsfullhet.

Förtroende för läraren

Det är även viktigt att läraren inte uppträder virrigt, osäkert eller på ett sätt som ger eleverna en negativ bild av läraren. Om eleverna upplever lärarens som kompetent, kunnig och någon som de ser upp till ökar också känslan av meningsfullhet.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *