Skolinspektionen gick in och tog komandot över Storvretskolan

Skolinspektionen har under 2019 för första gången använt sitt yttersta maktmedel att låta staten gå in och bestämma över en skola. På Storvretskolan i Botkyrka jobbar under 2019 två personer från Skolinspektionen heltid på skolan för att komma tillrätta med tidigare problem. Samtidigt har ledningen bytts ut.

Det är Joel Axberg och Agneta Kenneberg från skolverket som under 8 månader på kommunens bekostnad ska jobba heltid på skolan.

Skolinspektionen har påtalat bristerna på skolan sedan 2016 och Botkyrka har förelagts med vite två gånger. Ändå har man inte vidtagit tillräckliga åtgärder för att komma till rätta med problem.

Skolinspektionen kan inte stänga kommunala skolor, men som yttersta åtgärd kan man besluta om statliga åtgärder för rättelse. Det innebär att staten får gå in och bestämma vad som behöver göras för att en allvarlig situation på en skola ska bli bättre.

Förutom en nulägesanalys så följer man också den nya skolledningens arbete och bistår med att få dem att fokusera på de brister som finns. Man gör lektionsobservationer och handleder lärarna och ger feedback på deras lektioner eftersom undervisningen är en del i bristerna. 

Den nya ledningen på skolan består av Lillemor Bergquist och Susanne Norman som genom sitt konsultföretag specialiserat sig på att vända skolor som har problem och efter ett nyhetsinslag om situationen på Storvretskolan kontaktade de själva Botkyrkas kommunchef och sa att de var redo att ta sig an uppdraget.

saknade respekt för andra, både för vuxna och jämnåriga. Personalen hade tappat vad normala krav och förväntningar är i en skola. Det var i många fall en trött och uppgiven personalgrupp. Man ursäktade beteenden med diagnoser eller att eleverna hade en svår bakgrund, säger Lillemor Bergquist.

Första steget på plats var att skapa struktur och att lägga en plan; Att skapa ordning, reda och studiero genom att befästa ordningsreglerna. Om man tar små konflikter så slipper man större konflikter. Om eleverna bryter mot ordningsreglerna skickas de till Lillemor Bergquist och Susanne Norman. 

Man jobbar för att lärarna ska återta makten i klassrummet. Elevassistenter kan stötta tillfälligt, men vi jobbar alltid för att de ska ut ur klassrummet och jobba med värdegrunden i praktiken på golvet.

Metoden kommer från resursskolan Studio 23 som de byggde upp på Ekerö.


 


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *