Category: pedagogik

Stärkt klassrumsledarskap

Goda relationerGenom att skapa goda relationer med eleverna får man en bättre kontakt, eleverna presterar bättre och kontakten stärks. Tjat och skäll förstör relationen. Engagemang omtanke och empati förbättrar relationen. TrovärdighetGenom att skapa trovärdighet gör du dig själv till en viktig person i elevernas liv. Trovärdighet skapas genom goda ämneskunskaper, engagemang, genom att vara väl…


Faktorer som höjer elevernas känsla av meningsfullhet

Ibland kan elever uppleva skolgången som meningslös, vilket naturligtvis bidrar till att sänka motivationen för skolarbetet.Men det finns saker läraren kan göra för att höja elevernas känsla av meningsfullhet. Diskutera med eleverna Det första man kan göra är att ta reda på hur meningsfull och berikande eleverna tycker att undervisningen är. Genom att göra detta…


Motivation och lärande

Motivation och lärande Tro på sin egen kapacitet Elvernas tro på sin egen kapacitet har stor betydelse för deras motivation när det gäller skolarbetet. Elever som har stor tro på sin egen kapacitet anstränger sig mer i skolarbetet, visar större engagemang och och är mer uthålliga när de stöter på problem. (Bong & Skaalvik 2003)….


Synligt lärande – Visible learning

Visible learning. All lektionsplanering måste börja med en djup förståelse av vad varje elev redan vet och kan göra och hur undervisningen siktar mot att ge akt på hur eleverna tänker med målet att öka framstegen och höja prestationsnivåerna för var och en av eleverna. Slutsatser: Läraren är en av de starkaste påverkansfaktorerna på lärande….


Learning studies och lesson studies

Learning studies och lesson studies Learning studies kan kortfattat beskrivas som ett sätt att utveckla kunskap om nödvändiga förätusättningar för lärande och är en kollektiv lärandeprocess för att se hur lärarens undervisning återspeglas i elevernas lärande genom att definiera ett lärandeobjekt. Det vill säga en färdighet som eleven väntas utveckla eller något eleverna ska kunna…


Fyra traditioner som varit vägledande för olika forskningsparadigm

Fyra traditioner som varit vägledande för olika forskningsparadigm: Behaviorismen Den amerikanska psykologen Burrhus Frederic Skinner (1904-1990) är en av de forskare som starkast har förknippats med behaviorismen. Grunden för behaviorismen är den s.k. betingningsprincipen, d.v.s. att antaganden om lärande handlar om att förstärka önskvärda beteenden. Komplexa beteendemål delas upp i mindre delmål som lärs in…


Motivationens drivkrafter

Pedagogiskt yrkesverksamma har mycket att vinna på att ställa frågor om motivationens drivkrafter hos eleverna och utveckla pedagogiska svar på hur de kan hanteras. För att en uppgift ska vara motiverande behöver den vara utmanande, meningsfull och dynamisk och stödjas av varierad undervisning i ett klassrumsklimat som premierar ansträngningar och där dessutom elever inte blir…


Lärandestrategier

Forskning har visat på betydelsen av att elever utvecklar lärandestrategier som hjälper dem att nå undervisningens målsättningar och att läraren gör eleverna medvetna om olika lärandestrategier och att det är läraren som är den centrala resursen för att hjälpa eleven att utveckla sådana lärandestrategier. Det är viktigt att sådana strategier inte bara handlar om studieteknik…


Mastery learning

Mastery learning ”mastery learning” vilket innebär undervisning i små tydliga steg eller målnivåer, där det finns utrymme för att det tar olika lång tid för elever att nå målen, och med variation i undervisningen har visat sig ha stabila och starka effekter på studieprestationer. Mastery learning påverkar också elevernas självförtroende och närvaro i klassrummet på…


Formativ bedömning

Formativ bedömning har visat sig ha mycket bra effekt på elevers studieprestationer, speciellt för lågpresterande elever. Den formativa bedömningen kan dels vara på uppgiftsnivå (korrekta eller felaktiga lösningar på enskilda uppgifter, processnivå (strategier för hur en uppgift kan lösas och hur informationssökning kan gå till), självregleringsnivå (återkoppling som främjar tilltro till den egna förmågan och…