Learning studies och lesson studies

Learning studies och lesson studies

Learning studies kan kortfattat beskrivas som ett sätt att utveckla kunskap om nödvändiga förätusättningar för lärande och är en kollektiv lärandeprocess för att se hur lärarens undervisning återspeglas i elevernas lärande genom att definiera ett lärandeobjekt. Det vill säga en färdighet som eleven väntas utveckla eller något eleverna ska kunna t.ex. utifrån kursplansmålen.

Därefter görs förtester på elever för att bedöma kunskapsnivån. Efter detta sätter sig lärarna tillsammans och diskuterar svårigheter som eleverna upplever och hur de kan angripa detta undervisningsinnehåll. Vilka är de kritiska aspekterna, det som är avgörande för deras lärande? Vad kan bli krångligt? Vad krävs för att eleverna ska ha möjlighet att förstå?
En lärare håller i den första lektionen som videofilmas. Ett nytt test med eleverna genomförs som tillsammans med den genomförda lektionen utvärderas. Slutsatserna från utvärderingen ligger till grund för en omformulering av lektionsinnehållet som sedan genomförs av en annan lärare i arbetslaget. Denna lektion videofilmas i sin tur. Viktigt är att det är lektionens innehåll som är det centrala och inte lärarens agerande.

Frågor som diskuteras i en learning study är:
Vad vill vi att eleverna ska förstå? Vilka kunskaper eller förmågor ska de visa?
Vad innebär det att kunna något?
Hur ska innehållet presenteras för att skapa bäst möjligheter till lärande?

 

Lesson studies

Detta är en form av gemensam professionell utveckling. Lärare planerar, genomför och utvärderar lektioner inom ett ämnesområde. Tillsammans utarbetas en detaljerad plan för lektionen. En lärare genomför den med elever och de övriga lärarna sitter med i klassrummet som observatörer. Lärargruppen möts efter detta och diskuterar sina observationer. Efter detta sker en revidering av lektionen som genomförs av en annan lärare.

Skillnaden mellan en learning study och lesson study är att en learning study alltid har ett lärandeobjekt och elevernas lärande i fokus.

En learning study har också en teoretisk förankring i variationsteorin. Enligt variationsteorins grundantaganden underlättas förståelsen av ett lärandeobjekt genom att den lärande erfar hur något skiljer sig från något annat. Lärarens uppgift blir att visa på och erbjuda variation av de aspekter som är kritiska för förståelsen.

 


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *