Synligt lärande – Visible learning

Visible learning.

All lektionsplanering måste börja med en djup förståelse av vad varje elev redan vet och kan göra och hur undervisningen siktar mot att ge akt på hur eleverna tänker med målet att öka framstegen och höja prestationsnivåerna för var och en av eleverna.

Slutsatser:

  1. Läraren är en av de starkaste påverkansfaktorerna på lärande.
  2. Läraren bör vara instruktiv, påverkande, omtänksam samt aktivt och passionerat engagerade i undervisning och lärande.
  3. Läraren måste vara medveten om vad de enskilda eleverna tänker och kan inom sitt ämne för att kunna erbjuda meningsfull återkoppling till stöd för elevernas progression genom kursplanens olika nivåer.
  4. Lärare och elever måste kunna lärandemålen och kriterierna för måluppfyllelse för lektionerna, veta hur väl samtliga elever uppnår dessa kriterier och veta vad som är nästa steg från elevernas nuvarande kunskap mot kriterierna för måluppfyllelse.
  5. Läraren måste röra sig från de enskilda idéerna till mångfalden av idéer, relatera dessa och sedan lägga fram dem så att eleverna kan konstruera och rekonstruera kunskap och idéer. Det är inte kunskapen eller idéerna utan elevens konstruktion av denna kunskap och dessa idéer som är det viktiga.
  6. Skolledare och lärare måste skapa skolor, personalrum och klassrumsmiljöer där misstag välkomnas som en möjlighet för lärande där man uppmuntras att förkasta felaktig kunskap.

Budskapet i visible learning är ett sätt att tänka. Läraren ska utvärdera vilken effekt denne har på sina elever och agera utifrån denna kunskap. Det kräver att lärare håller samarbetsinriktade diskussioner med kollegor och elever om påverkansfaktorer och på så sätt gör sin undervisning synlig för sig själv och andra.

Kraftfulla passionerade och skickliga lärare…

fokuserar på elevernas kognitiva engagemang i ämnet som de undervisar i.

fokuserar på att utveckla ett sätt att tänka och resonera som betonar strategier för problemlösning och undervisning avseende det innehåll som de vill att eleverna ska lära sig.

fokuserar på att förmedla kunskap och förståelse och sedan att följa upp hur eleverna lär sig behärska och uppskatta denna nya kunskap.

fokuserar på att ge återkoppling på ett lämpligt sätt och i rätt tid för att hjälpa eleverna nå lektionens meningsfulla mål.

Söker återkoppling från alla sina elever om sin påverkan på deras framsteg och skicklighet.

fattar beslut om att sysselsätta eleverna med intressanta aktiviteter, gör eleverna entusiastiska över att delta i lärandet och ser till att eleverna har haft roligt och slutfört sina tilldelade uppgifter när det ringer ut.

 

Expertlärare…

kan identifiera de viktigaste sätten att presentera ämnet de undervisar i.

är skickliga på att skapa ett optimalt klassrumsklimat för lärande.

följer upp lärandet och ger återkoppling.

tror att alla elever kan nå kriterierna för måluppfyllelse.

påverkar elevernas resultat både på ytan och på djupet.

 

En framgångsrik inbjudande lektion innehåller klargöranden av syften och framgångskriterier för elever och läraren kontrollerar att eleverna är medvetna om dessa. Läraren behandlar elevernas misstag, ansträngningar och framsteg med respekt. Vid slutet av lektionen ska eleverna känna att de bjudits in till klassen för att lära sig effektivt. Denna inbjudan rymmer känslor av respekt, förtroende, optimism och en avsikt att lära.

 

Personlig checklista för synligt lärande:

Jag är aktiv, engagerad i och brinner för att undervisa och lära.

Jag ger eleverna flera olika möjligheter att lära, baserat på ytligt och djupt tänkande.

Jag känner till mina lektioners lärandemål och kriterier för måluppfyllelse och berättar om dem för mina elever.

Jag är öppen för lärande och att själv aktivt lära.

Jag har ett varmt och omtänksamt klassrumsklimat där misstag välkomnas.

Jag söker regelbundet åtekoppling från mina elever.

Mina elever arbetar aktivt med att bli medvetna om sin inlärning och har förmåga till självbedömning.

Jag kan identifiera framsteg i inlärningen på många olika nivåer av kursplanen i mina elevers arbete och aktiviteter.

Jag har en lång rad undervisningsstrategier i min dagliga undervisningsrepertoar.

Jag använder bevis på inlärning för att planera nästa steg med eleverna.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *