Positivt ömsesidigt beroende

Ett positivt ömsesidigt beroende innebär att varje gruppmedlems framgång beror på andras framgång och att gruppen behöver varandra för att lyckas.

Genom att elever upplever ett positivt ömsesidigt beroende ska de kunna se att det finns fördelar med att arbeta tillsammans, då fler individer tänker bättre än den som är ensam. Det kan ge upphov till flera viktiga processer vid samarbetet, som utgör drivkrafter när gruppen arbetar tillsammans.

Gruppmedlemmar ska med stöd av att de upplever sig behöva varandra kunna sträcka ut en hjälpande hand istället för att bara sträva efter att uppnå individuella mål. Syftet med det positiva ömsesidiga beroendet är att varje medlem i en grupp ska tjäna på att vara sammanlänkade med andra och lära sig mer kunskaper och färdigheter än om de arbetat ensam.

Metoder för att uppnå känslan av positivt ömsesidigt beroende

Gememsamma mål
Genom att hela gruppen ska ha ett gemensamt mål och ingen är klar förrän hela gruppens uppgift är färdig stärks samarbetet.


Gemensamma belöningar
Deltagarna får gemensam belöning när det gemensamma målet är uppnått. Belöning för samarbete.


Gemensamma resurser

Gemensam fiende
Att tävla mot ett motståndarlag ger motivation att samarbeta.

Gemensam gruppidentitet
Genom att ge gruppen ett namn, t.ex. baserat på gemensamma intressen stärks gruppgemenskapen.

Gemensam lärmiljö

Gemensam fantasi
Gruppdeltagarna delar ett scenario som de ska utgå ifrån.

Fördelning av roller
Genom att alla har en uppgift att sköta
Fördelning av uppgifter, t.ex. ordförande, sekreterare materialförvaltare…


Leave a Reply

Your email address will not be published.