Skolans styrning och samhällets uppdrag

Samhällets grundläggande uppdrag är produktion och reproduktion.

Enligt skollagens första kapitel ska…

…alla oberoende av geografisk hemvist och, sociala och ekonomiska förhållanden ha lika tillgång till utbildning i skolväsendet om inte annat följer av särskilda bestämmelser i denna lag.

vidare ska…

…utbildningen inom skolväsendet ska vara likvärdig inom varje skolform och inom fritidshemmet oavsett var i landet den anordnas.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *