Skolans uppdrag

Skolans uppdrag enligt läroplanen för grundskolan

Skolans uppdrag

Skolans uppdrag
är att främja lärande där individen stimuleras att inhämta och ut­veckla
kunskaper och värden. Skolan ska i samarbete med hemmen främja elevers
allsidiga personliga utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och
ansvarskännande individer och medborgare. Skolan ska präglas av omsorg om
individen, omtanke och generositet. Utbildning och fostran är i djupare mening
en fråga om att överföra och utveckla ett kulturarv – värden, traditioner,
språk, kunskaper – från en generation till nästa. Skolan ska vara ett stöd för
familjerna i deras ansvar för barnens fostran och ut­veckling. Arbetet måste
därför ske i samarbete med hemmen.

Skolan har i
uppdrag att överföra grundläggande värden och främja elevernas lärande för att
därigenom förbereda dem för att leva och verka i samhället. Skolan ska för­medla
de mer beständiga kunskaper som utgör den gemensamma referensram alla i
samhället behöver. Eleverna ska kunna orientera sig i en komplex verklighet,
med ett stort informationsflöde och en snabb förändringstakt. Studiefärdigheter
och metoder att tillägna sig och använda ny kunskap blir därför viktiga. Det är
också nödvändigt att eleverna utvecklar sin förmåga att kritiskt granska fakta
och förhållanden och att inse konsekvenserna av olika alternativ.

Språk, lärande
och identitetsutveckling är nära förknippade. Genom rika möjligheter att
samtala, läsa och skriva ska varje elev få utveckla sina möjligheter att
kommunicera och därmed få tilltro till sin språkliga förmåga.

Skapande arbete
och lek är väsentliga delar i det aktiva lärandet. Särskilt under de tidiga
skolåren har leken stor betydelse för att eleverna ska tillägna sig kunskaper.
Skolan ska sträva efter att erbjuda alla elever daglig fysisk aktivitet inom
ramen för hela skoldagen.

En viktig
uppgift för skolan är att ge överblick och sammanhang. Skolan ska stimulera
elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende samt vilja till att pröva
egna idéer och lösa problem. Eleverna ska få möjlighet att ta initiativ och
ansvar samt utveckla sin förmåga att arbeta såväl självständigt som tillsammans
med andra. Skolan ska därige­nom bidra till att eleverna utvecklar ett
förhållningssätt som främjar entreprenörskap.

I all
undervisning är det angeläget att anlägga vissa övergripande perspektiv. Genom
ett historiskt perspektiv kan eleverna utveckla en förståelse för
samtiden och en bered­skap inför framtiden samt utveckla sin förmåga till
dynamiskt tänkande.

Genom ett miljöperspektiv
får de möjligheter både att ta ansvar för den miljö de själva direkt kan

påverka och att skaffa sig ett personligt förhållningssätt till övergripande
och globala miljöfrågor. Undervisningen ska belysa hur samhällets funktioner
och vårt sätt att leva och arbeta kan anpassas för att skapa hållbar
utveckling.

Ett internationellt
perspektiv
är viktigt för att kunna se den egna verkligheten i ett globalt
sammanhang och för att skapa internationell solidaritet samt förbereda för ett
samhälle med täta kontakter över kultur
och nationsgränser. Det internationella perspektivet innebär också
att utveckla förståelse för den kulturella mångfalden inom landet.

Det etiska
perspektivet
är av betydelse för många av de frågor som tas upp i skolan.
Perspektivet ska prägla skolans verksamhet för att ge grund för och främja
elevernas förmåga att göra personliga ställningstaganden.

Skolans uppdrag
att främja lärande förutsätter en aktiv diskussion i den enskilda skolan om
kunskapsbegrepp, om vad som är viktig kunskap i dag och i framtiden och om hur
kunskapsutveckling sker. Olika aspekter på kunskap och lärande är naturliga
utgångspunkter i en sådan diskussion. Kunskap är inget entydigt begrepp.
Kunskap kommer till uttryck i olika former – såsom fakta, förståelse, färdighet
och förtrogenhet – som förutsätter och samspelar med varandra. Skolans arbete
måste inriktas på att ge utrymme för olika kunskapsformer och att skapa ett
lärande där dessa former balanse­ras och blir till en helhet.

Skolan ska
främja elevernas harmoniska utveckling. Detta ska åstadkommas genom en varierad
och balanserad sammansättning av innehåll och arbetsformer. Gemensamma
erfarenheter och den sociala och kulturella värld som skolan utgör skapar
utrymme och förutsättningar för ett lärande och en utveckling där olika
kunskapsformer är de­lar av en helhet. Ett ömsesidigt möte mellan de
pedagogiska synsätten i förskoleklass, skola och fritidshem kan berika
elevernas utveckling och lärande.

Skolan ska
stimulera varje elev att bilda sig och växa med sina uppgifter. I skolarbetet
ska de intellektuella såväl som de praktiska, sinnliga och estetiska aspekterna
uppmärk­sammas. Även hälso
och livsstilsfrågor ska
uppmärksammas.

Eleverna ska få
uppleva olika uttryck för kunskaper. De ska få pröva och utveckla olika
uttrycksformer och uppleva känslor och stämningar. Drama, rytmik, dans, musice­rande
och skapande i bild, text och form ska vara inslag i skolans verksamhet. En har­monisk
utveckling och bildningsgång omfattar möjligheter att pröva, utforska, tillägna
sig och gestalta olika kunskaper och erfarenheter. Förmåga till eget skapande
hör till det som eleverna ska tillägna sig.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *