Utmärkt undervisning

utmärkt undervisning 

Sju riktningsgivare för utmärkt undervisning:
1. Samlande uppdragsvision och lärandeanpassade förutsättningar

2. Kommunicerad syftes och målrelatering
3. Kraftfull kunskapsförankring
4. Successiv fördjupning
5. Lärandestödjande struktur och samspel
6. Anpassad lärandekontext
7. Lärande bedömning

Elevresultat beror till stor del på lärarens kompetens. Läraren behöver ha både ämneskunskaper och pedagogiska kunskaper d.v.s. läraren måste ha både kunskaper om innehållet i undervisningen och hur detta innehåll kan struktureras, kommuniceras och läras in. Dessutom kunskap om skolsystemet, läroplaner och undervisningsledarskap (curriculum leadership). Läraren ska vara instruktiv, omhändertagande och aktivt och passionerat engagerad i undervisning och lärande.

Läraren behöver också vara medveten om vad varje elev tänker och kan.

Läraren är också viktig för elevers motivation.

Relationell kompetens
Elevstödjande ledarskap med aktivering och motivering av eleverna.

Läraren visar respekt, tolerans, empati och intresse. Social förmåga att kunna för att kunna hantera och medla i konflikter.

Ledarkompetens
Lärarens förmåga att etablera regler för arbete i klassen.
Eleverna involveras i struktureringen och valet av aktiviteter.

Didaktisk komptens
Hög ämnesmässig kunskapsnivå hos läraren. Läraren formulerar tydliga lärandemål och varierar undervisningsmetoderna.

Vad kan sägas vara kvalitativt bra undervisning?
Vilken slags undervisning stödjer elevers lärande?

– Noggrann planering
– Tydliga undervisningsmål. Om läraren formulerar tydliga mål på kort och lång sikt som eleverna förstår och accepterar så ökar elevernas lärande.
– Elevstödjande ledning. Möjlighet för eleverna att vara involverade i struktur och val av aktiviteter.
– Aktivering och motivering av elever. Elever med kognitivt orienterade lärare utvecklar högre nivå av självreglering.
– Organisation av aktiviteter och lärande. Planerad undervisning som säkerställer samband mellan tidigare behandlat innehåll och progression i lärandet, snabba korrigerande återkopplingar och återkommande betoning av väsentliga principer i kunskapsinnehållet.
– Synligt ledarskap. Läraren framstår som en klar och tydlig ledare.

CARL – En forskningsöversikt om internationell och svensk forskning om undervisning och lärande. (Håkansson Sundberg 2012).

Elevers lärande i förhållande till lärares undervisning och arbetsformer i klassrummet.

Kvalitativ metasyntes – Olika forskningspositioner och resultatbilder ställs mot varandra och att jämförelser mellan överlappningar och skillnader, argument och motargument görs genom argumentations och slutledningskedjor och skapa en övergripande referensram.

Forskningsöversikter är inte slutsvaret på undervisningens frågor utan en viktig startpunkt för ett samtal mellan forskare och lärare om hur skolan kan utvecklas både på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *