Renencion av boken “Utmärkt undervisning – Framgångsfaktorer i svensk och internationell belysning”

Boken  “Utmärkt undervisning – Framgångsfaktorer i svensk och internationell belysning” är skriven av Jan Håkansson och Daniel Sundberg som tidigare har skrivit boken “Utmärkt skolutveckling : forskning om skolförbättring och måluppfyllelse”.
Boken är en mycket bra sammanfattning över evidensbaserade faktorer som påverkar undervisning och lärande, alltifrån lärarens betydelse till motivation och bedömning. Inledningsvis har man också en bra sammanfattning av de Fyra traditioner som varit vägledande för olika forskningsparadigm, behaviorismen, kognitivismen, pragmatismen och det sociokulturella perspektivet.

Till grund för boken ligger ett tjugotal internationella och ungefär lika många svenska forskningsöversikter inklusive John Hatties visible learning och samanlagt rör det sig om ca 12000 sidor forskningsresultat.

Boken är fördjupande men ändå lättfattligt skriven och går igenom faktorer som skapar kvalitativt god undervisning och nämner vilka faktorer som inte har stöd i forskningen och avslutas med  Sju riktningsgivare för utmärkt undervisning:
1. Samlande uppdragsvision och lärandeavpassade förutsättningar
2. Kommunicerad syftes och målrelatering
3. Kraftfull kunskapsförankring
4. Succesiv fördjupning
5. Lärandestödjande struktur och samspel
6. Anpassad lärandekontext
7. Lärande bedömning

Man ska dock inte tro att man direkt ska kunna hoppa till sista kapitlet och bara läsa sammanfattningen med de sju riktningsgivarna för det är bättre beskrivet i de tidigare kapitlen även om uppdelningen där inte är lika tydlig kring de sju riktningsgivarna utan där är uppdelningen delvis utifrån olika forskningsstudier även om man slår ihop flera studier som berör vissa teman. Men det gör ändå att beskrivningen av vissa faktorers betydelse kommer tillbaka på flera ställen.

Men om man bara ska läsa en enda bok om undervisning och lärande så är det nog den här man ska läsa.

 


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *