Lärares befogenheter mot störande och våldsamma elever

Många lärare har svårt att dra gränsen för vad som är tillåtet när det gäller bemötandet av stökiga, bråkiga eller störande elever.

Nödvärnsrätt
För det första har lärare – precis som alla andra medborgare nödvärnsrätt. Nödvärnsrätt ger alla människor rätt att ingripa för att förhindra angrepp på person och egendom. Man kan då ta till handgripligheter, men om situationen kräver våld får det inte vara “uppenbart oförsvarligt”, d.v.s. man får inte använda mer våld än vad nöden kräver.

Envarsgripande
Alla människor har också rätt till envarsgripande, vilket innebär att man på bar gärning har rätt att gripa en person som har begått ett brott med fängelse i straffskalan.

Skollagen 2011
Utöver brottsbalkens bestämmelser  har även skollagen från år 2011 en paragraf om lärares befogenheter:
“Rektorn eller en lärare får vidta de omedelbara och tillfälliga åtgärder som är befogade för att tilllförsäkra eleverna trygghet och studiero eller för att komma tillrätta med en elevs ordningsstörande uppträdande.
En åtgärd /…/får vidtas endast om det står i rimlig proportion till sitt syfte och övriga omständigheter. Men brottsbalken är oförändrad och går i första hand.

Tillsynsplikt
Trots att lärare liksom alla andra har rätt till nödvärnsrätt och envarsgripande finns det två omständigheter som kan påverka hur ett ingripande tolkas. Det ena är den att en lärare har tillsynsplikt gentemot elever. Denna tillsynsplikt tillåter i vissa fall lärare att utöva våld som för andra yrkesgrupper skulle vara förbjudet.

Denna omständighet gör också att lärare i vissa fall kan ha en skyldighet att stoppa en våldsam elev. T.ex. friades en lärare i hovrätten som var varit åtalad för att handgripligen fört ut en elev från matsalen då domstolen ansåg att läraren med hänsyn till tillsynsplikten varit skyldig att agera som han gjorde.

Beroendeställning
Den andra motverkande   omständigheten som påverkar bedömningen är den att eleverna är i beroendeställning gentemot sin lärare vilket gör att dennes våld kan betraktas som särskilt allvarligt.

Svårt att besinna sig
Om en lärares våld mot elev leder till åtal och fallet kommer i domstol kan domen ta hänsyn till om omständigheterna gjort att läraren med rätta haft svårt att besinna sig, t.ex. om denne medvetet under lång tid blivit provocerad av elever eller blivit hotad, kränkt eller provocerad.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *