Återinförande av studentexamen

Utbildningsminister Jan Björklund ser studentexamen som en  logisk följd av de förändringar av gymnasieskolan som redan genomförts. Enligt utbildningsministerns planer ska examensproven skrivas i ett flertal av de viktigaste ämnena och sedan ligga till grund för slutbetygen. Proven ska rättas av personer utan koppling till respektive gymnasieskola.

Studentexamen blir en kvalitets­garanti för att undvika betygs­inflation.

Förutom att säkerställa en rättvis bedömning av alla svenska studenter skulle examensprov också ge stora fördelar för utvärdering i ett större perspektiv. Med enhetliga prov blir det lättare att jämföra kunskapsresultat i den svenska skolan över tid samt ge tydligare svar om effekterna av framtida reformer på skolområdet.

Examensprov skulle även kunna användas för att utvärdera lärarnas skicklighet.

Nackdelen med en studentexamen är framför allt att dagsformen för den som skriver proven riskerar att få en alltför avgörande roll för personens framtid.

För att reformen ska bli verklighet krävs att alliansen får behålla makten även vid nästa val då socialdemokraterna inte bifaller förslaget.

Det var Socialdemokraterna och dåvarande utbildningsminister Olof Palme som avskaffade studentexamen i Sverige 1968. Även Folkpartiet stod bakom beslutet och enligt statsvetaren Olof Petersson var partiets ungdomsförbund till och med drivande i frågan.

I finland har man  behållit systemet med studentexamen. Där består dagens studentprov av minst fyra prov per elev. Modersmål, finska, svenska eller samiska, är obligatoriskt men därutöver får eleverna välja vilka ämnen de vill skriva prov i. Dessa rättas först preliminärt av gymnasielärarna men därefter görs slutbedömningen centralt av den statliga studentexamensnämnden.

Den svenska studentexamen före 1968 innebar skriftliga prov för alla elever under vårterminen det sista året i gymnasieskolan.

De som godkändes på dessa fick sedan gå vidare och även göra en muntlig tentamen men Jan Björklund är  tveksam till att återinföra även en muntlig provdel i studentexamen.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *