Skolplikten förlängs med ett år

Skolplikten förlängs med ett år, till 17 års ålder, för de elever som inte klarar godkänt i grundskolan. Det föreslår regeringen i den nya skollagen som presenteras på måndag.

Förslaget till ny lagtext är:
13 § ”För den elev som inte gått ut högsta årskursen när skolplikten annars skulle ha upphört enligt 12 §, upphör skolplikten i stället ett år senare.
Frågan om skolpliktens förlängning enligt första stycket prövas av hemkommunen. För elever som går i specialskolan prövas dock frågan av den myndighet som regeringen bestämmer.”

Det förekommer redan i dag att elever går ett extra år i grundskolan. Men när de fyller 16 år omfattas de inte längre av skolplikten och behöver inte slutföra grundskolan.

– Det är tillåtet att gå om en årskurs, men eftersom skolplikten slutar vid 16 innebär det att många hoppar av.

Extraåret ska sättas in så tidigt som möjligt. Helst redan i årskurs tre då lärare och föräldrar får en första indikation genom nationella prov i svenska och matte.

En elev får  rätt att göra en prövning och begära stöd eller ett extraår när som helst. Beslutet tas sedan av skolans rektor och kan överklagas till Skolväsendets överklagandenämnd.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *