Särskolan byter namn till anpassad skola

Grundsärskola byter namn till anpassad grundskola och gymnasiesärskolan till anpassad gymnasieskola.

Det var i början av 2020 som utbildningsdepartementet började utreda frågan om alternativa benämningar till grundsärskola och gymnasiesärskola, eftersom regeringen efter att genom medborgarförslag fått önskemål om namnbyte då man ansåg att dessa benämningar kan förstärka en känsla av utanförskap.

Särskola är en skolform för elever som inte kan följa undervisningen i en vanlig skola på grund av intellektuell funktionsnedsättning. Fram till 2004 kunde även elever med autism få plats i särskolan, men nu är det meningen att dessa elever ska få sitt behov av särskilt stöd tillgodosett antingen i den vanliga skolan eller i annan skolform.

Grundsärskolan har från och med 2011 en egen läroplan.


Leave a Reply

Your email address will not be published.