Skolforskning

Skolverket sammanställer och sprider kunskap om resultat av forskning inom utbildningsområdet. De olika universitet och högskolor som utför uppdraget svarar självständigt för urval och kvalitetssäkring. https://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning-och-utvarderingar/forskning


HD-dom ger lärare rätt att handgripligen flytta på elev

Efter prövning i högsta domstolen har nu en lärare, som anmälts för kränkande behandling efter att ha flyttat på en elev som blockerade en korridor och vid tillsägelse vägrade att flytta på sig, fått rätt i alla distanser. Det var under hösten 2017 som några högstadieelever på en skola i Lidköping placerade en soffa så


Lärplattformar för skolan

I mars 2020 gick regeringen ut med en rekommendation att all gymnasie- och vuxenutbildning i Sverige skulle ske på distans med anledning av coronakrisen. Redan i slutet av februari 2020 presenterade regeringen en lagrådsremiss som föreslår att skollagen ändras så att den tillåter en utökad användning av fjärr- och distansundervisning. Kort efter det lanserade RISE i


Användningen av digitala verktyg och AI i skolan

Diskussionen kring användningen av digitala verktyg och AI i skolan är ständigt aktuell. Dels är det en arena där digitala verktyg har relativt stor betydelse och i Sverige finns det riksdagsbeslut på att alla elever ska använda och lära sig digitala verktyg, men samtidigt är skolan en plats där det personliga mötet ofta är avgörande


Tillåta privata mobiltelefoner eller inte i skolan?

Många skolor har mobilförbud på skolan som helhet eller på lektionerna för att mobilerna inte ska ta fokus från undervisningen.Regeringen i Sverige har även tidigare gett ett förslag på ett generellt mobilförbud i skolorna (Kesell D. et al 2019) även om man inte gått vidare med det förslaget. Naturligtvis kan det tyckas konstigt att helt


digitalalektioner.se

Digitala lektioner är en tjänst från Internetstiftelsen, med lektioner för grundskolan kring digital kompetens. Lektionerna tar upp programmering och annan digital kompetens för att tillhandahålla undervisningsmaterial som tillmötesgår läroplanens krav på innehåll av digital kompetens och programmering som infördes sommaren 2018.


Frågesporter och quiz

För att göra roliga frågesporter, quiz och interaktiva frågor/svar finns t.ex. webbtjänsterna kahoot!, quizlet eller socrative med tillhörande appar. Kan användas av lärare, föreläsare där resultat etc. kan publiceras på storbildsskärm medans deltagarna kan ansluta från sina mobiler eller datorer.


Onlinekurser om AI (artificiell intelligens) och maskinlärning

Elements of AI AI Diploma (HY+/Aalto PRO/FCAI) Grunderna i AI Se också “What is Machine Learning” video A friendly introduction to machine learning Machine Learning MOOC (Coursera) Andrew Ng Udacity School of AI


Skolinspektionen gick in och tog komandot över Storvretskolan

Skolinspektionen har under 2019 för första gången använt sitt yttersta maktmedel att låta staten gå in och bestämma över en skola. På Storvretskolan i Botkyrka jobbar under 2019 två personer från Skolinspektionen heltid på skolan för att komma tillrätta med tidigare problem. Samtidigt har ledningen bytts ut. Det är Joel Axberg och Agneta Kenneberg från


Faktorer som höjer elevernas känsla av meningsfullhet

Ibland kan elever uppleva skolgången som meningslös, vilket naturligtvis bidrar till att sänka motivationen för skolarbetet.Men det finns saker läraren kan göra för att höja elevernas känsla av meningsfullhet. Diskutera med eleverna Det första man kan göra är att ta reda på hur meningsfull och berikande eleverna tycker att undervisningen är. Genom att göra detta