Mastery learning

Mastery learning ”mastery learning” vilket innebär undervisning i små tydliga steg eller målnivåer, där det finns utrymme för att det tar olika lång tid för elever att nå målen, och med variation i undervisningen har visat sig ha stabila och starka effekter på studieprestationer. Mastery learning påverkar också elevernas självförtroende och närvaro i klassrummet på


Formativ bedömning

Formativ bedömning har visat sig ha mycket bra effekt på elevers studieprestationer, speciellt för lågpresterande elever. Den formativa bedömningen kan dels vara på uppgiftsnivå (korrekta eller felaktiga lösningar på enskilda uppgifter, processnivå (strategier för hur en uppgift kan lösas och hur informationssökning kan gå till), självregleringsnivå (återkoppling som främjar tilltro till den egna förmågan och


Kvalitativt god undervisning

Som grundförutsättning krävs vilja och ansträngningskapacitet hos den som ska lära samt att den sociala omgivningen stödjer undervisning och lärande samt tid och underlättande hjälpmedel. God kvalitet i undervisning och lärande kan inte brytas ner till särskilda metoder, handlingssätt eller koncept som enkelt kan mätas eller gälla obereoende av social kontext. De undervisningsfaktorer som har


Utmärkt undervisning

utmärkt undervisning  Sju riktningsgivare för utmärkt undervisning: 1. Samlande uppdragsvision och lärandeanpassade förutsättningar 2. Kommunicerad syftes och målrelatering 3. Kraftfull kunskapsförankring 4. Successiv fördjupning 5. Lärandestödjande struktur och samspel 6. Anpassad lärandekontext 7. Lärande bedömning Elevresultat beror till stor del på lärarens kompetens. Läraren behöver ha både ämneskunskaper och pedagogiska kunskaper d.v.s. läraren måste ha


Renencion av boken “Utmärkt undervisning – Framgångsfaktorer i svensk och internationell belysning”

Boken  “Utmärkt undervisning – Framgångsfaktorer i svensk och internationell belysning” är skriven av Jan Håkansson och Daniel Sundberg som tidigare har skrivit boken “Utmärkt skolutveckling : forskning om skolförbättring och måluppfyllelse”. Boken är en mycket bra sammanfattning över evidensbaserade faktorer som påverkar undervisning och lärande, alltifrån lärarens betydelse till motivation och bedömning. Inledningsvis har man


Underlag tilll lektioner på lektion.se

Lektion.se är en idébank med lektionstips av lärare för lärare. Här finns en lektionsdatabasen där man kan söka och hämta lektionsmaterial för olika ämnen och stadier och ladda upp egna lektionstips. Här finns också ett Forum där man kan kommunicera med andra lärare runtom i landet och en länksamling med användbara länktips. Dessutom finns Leverantörsarkivet


Hitta kemiska faror i hemmet med HannasHus

Webbplatsen hannashus.se är en sida från kemikalieinspektionen där man kan lära sig om faropiktogram (varningssymboler) och faror i hemmet förknippat med kemikalier t.ex. rengöringsmedel och lösningsmedel. Syftet med Finn farorna i Hannas hus Hannas hus hjälper elever att bli mer medvetna om riskerna med farliga kemikalier och hur man kan handskas med dem på ett


Ta del av och dela pedagogiska planeringar, matriser och samtalsmallar för skolan med skolbanken

Skolbanken innehåller 10 000-tals exempel på planeringar, matriser och samtalsmallar för skolan. Och innehållet växer hela tiden och du kan själv som användare dela med dig av dina idéer och ta del av  andras material. Du kan använda materialet själv, vidareutveckla det och göra om bara du berättar vem som givit dig inspirationen genom att


Lyckas på högskoleprovet

För den som vill komma in på en högskoleutbildning men inte har tillräckligt bra betyg från gymnasiet så finns möjligheten att göra högskoleprovet och komma in den vägen. Högskoleprovet ändrades år 2011 och sedan dess finns ett  verbalt delprov MEK (meningskomplettering) som består av 20 uppgifter, två nya kvantitativa delprov XYZ (matematik, 24 uppgifter) och


Kartläggning, stödmaterial och bedömningstöd för nyanlända elevers lärande

Stödmaterial för nyanlända elevers lärande: https://www.skolverket.se/skolutveckling/larande/nyanlandas-larande/stodmaterial-1.192102 Webkurs om kartläggning av nyanlända elevers kunskaper: http://kartlaggning.skolverket.se/ Kartläggningsmaterialet: https://bp.skolverket.se/web/kartlaggningsmaterial/start Bedömningsstöd Bygga svenska: https://www.skolverket.se/bedomning/bedomning/bedomningsstod/nyan-elevers-sprakutveckling/bygga-svenska-ett-bedomningsstod-for-nyanlanda-elevers-sprakutveckling-1.258477